De kleverigheid van valse beschuldigingen :Jasmine Van Ghyseghem schreef in ac.jaar 2019-2020 een masterproef hierover

Jasmine Van Ghyseghem schreef in ac.jaar 2019-2020 een masterproef voor het behalen van de graad van master in de Klinische psychologie aan de universiteit Gent. Binnen de literatuur is het concept vertrouwen reeds talloze keren het onderwerp geweest van onderzoek, en ook naar vertrouwensbreuken is er al veel onderzoek uitgevoerd. Desondanks komen de begrippen vertrouwensherstel en kleverigheid minder aan bod in empirisch onderzoek. Het uitgangspunt van deze masterproef is de verwachting dat wanneer een onterechte beschuldiging wordt weerlegd, vertrouwen toch niet volledig zal herstellen, wat kan duiden op kleverigheid van deze beschuldigingen. In deze studie wordt het effect van dergelijke beschuldigingen onderzocht als deze betrekking hebben op seksuele intimidatie. Meer bepaald wordt verondersteld dat het aantal beschuldigingen van seksuele intimidatie gezien kan worden als eventuele moderator op de relatie tussen de beschuldiging en het vertrouwensherstel. De steekproef bestond uit 129 participanten tussen de 18 en 80 jaar oud, die gerekruteerd werden voor het invullen van een online vragenlijst. De resultaten bieden empirische steun voor enkele van onze voorspellingen. Zo blijkt dat vertrouwen daalt na een beschuldiging. Ten tweede blijkt uit onze resultaten dat een weerlegging van deze beschuldiging het vertrouwen opnieuw doet toenemen. Echter, het niveau van vertrouwen is alsnog lager dan voor de beschuldiging. De resultaten leveren dus ook bewijs voor de kleverigheid van valse beschuldigingen. Daarnaast werd in dit onderzoek nagegaan of het aantal beschuldigingen een invloed heeft op vertrouwensherstel, wat niet het geval blijkt te zijn. Er werd dus geen evidentie gevonden voor de suggestie dat het […]

Lees verder